Diverse onderzoekmodules helpen je groeien

Wil je een nieuwe formule starten in Nederland of je huidige formule laten doorgroeien?
Hoe presteert je winkel in de huidige markt? Wie is mijn concurrent? Ligt je folder daadwerkelijk bij je klant op de deurmat? Wie zijn mijn klanten en hoe sluit mijn assortiment hierop aan? Is er nog marktruimte in een bepaald gebied? Toekomstvisies voor winkelcentra of uitbreidingsplannen? We vinden alle antwoorden.

Vestigingsplaatsonderzoek

De vestigingsplaatsonderzoek wordt uitgevoerd bij situaties als een nieuw vestigingspunt, relocatie en onder andere herinvesteringen.

Het onderzoek start met informatie over de branche waarin je actief bent. Hierin komt aan de orde wat er besteed wordt in de branche zowel per huishouden als per hoofd van de bevolking.
Vervolgens wordt door middel van het gravitatie model en op basis van reistijden het verzorgingsgebied vastgesteld. Binnen het verzorgingsgebied kijken we naar demografische gegevens, de aanwezige medeaanbieders en de consumptieve bestedingen. Op basis van het vastgestelde verzorgingsgebied bepalen we de grootte van de afzetmarkt bepaald. Naar aanleiding hiervan kan de omzet van het vestigingspunt worden bepaald aan de hand van de opkomstindex en de conversiegraad.
Als aanvulling op de vestigingsplaatsanalyse voert Retailarchitects in bepaalde branches een haalbaarheidsonderzoek uit. Hieruit wordt dan duidelijk of er een tekort of een overcapaciteit is aan aanbieders binnen het marktgebied.

Marktonderzoek

Via het marktonderzoek brengt Retailarchitects het werkelijke verzorgingsgebied van je vestiging in kaart, waarbij we ook kijken naar de gemiddelde reistijd. Het onderzoek brengt de herkomst van je klanten en de bestedingen in beeld. Daarnaast bereken we de consumptieve besteding en van daaruit je marktaandeel.
Wanneer je meerdere vestigingen hebt, kun je de prestaties hiervan via het marktonderzoek vergelijken.

Concurrentieonderzoek

Het concurrentieonderzoek geeft je inzicht in wie je medeaanbieders zijn in je verzorgingsgebied, wat ze verkopen en wat hun marktpositie is. Deze medeaanbieders worden, na een telefonische controle, persoonlijk bezocht door een analist van Retailarchitects waarbij we kijken naar: de presentatie, het assortiment, de uitstraling in- en extern en o.a. de parkeergelegenheid. In onderling overleg kun je ook andere factoren laten toetsen. Door middel van foto’s en overzichtskaarten krijg je inzicht in je marktpositie.
Naast een concurrentie analyse van de globale opgegeven concurrentie gaat Retailarchitects ook voor je op zoek naar eventuele andere, minder voor de hand liggende concurrenten binnen je verzorgingsgebied, om zo het beeld compleet te maken.

Folder-rendementsonderzoek

Folder-rendementsonderzoek geeft je inzicht in de effectiviteit van je folderbeleid. Wordt je product daadwerkelijk bij je klanten onder de aandacht gebracht? Veel ondernemers denken te weten waar hun klanten vandaan komen en gaan er vanuit dat hun folders in het juiste gebied verspreid worden. Via onze folder-rendementsonderzoek kun je dit in de praktijk toetsen. In dit onderzoek kijkt Retailarchitects eerst waar je huidige klanten vandaan komen via een klantenherkomstonderzoek. Daarna vergelijken we de resultaten uit het postcodeonderzoek met je huidige folderverspreidingsgebied. Vervolgens adviseren wij je welke stappen je het best kunt ondernemen om te komen tot een optimaal rendement.

Klantensegmentatieonderzoek

Het maken van een product- of reclamebeleid voor de gehele markt, betekent dat de behoefte van veel groepen consumenten niet of gedeeltelijk wordt bevredigd, of dat een gedeelte van de markt ‘blijft liggen’. Het marketingbeleid heeft meer effect indien het gericht is op segmenten, zodat je product beter aansluit op de vraag. Zo ben je in staat om beter te concurreren en maak je effectiever gebruik van je middelen.

Via het Klantensegmentatieonderzoek krijg je inzicht in wie je klanten zijn en tot welke doelgroep ze behoren. Door dit onderzoek krijg je het gedrag van je klanten beter in beeld en kun je je vestiging- en marketingbeleid afstemmen.

Retailarchitects geeft inzicht in:

  •  Ruimtelijke aspecten (type winkelgebied, ligging, bereikbaarheid)
  •  Demografische aspecten (inkomen, leeftijd, grootte huishouden
  • Concurrentie aspecten (typering concurrentie)

De markt wordt opgedeeld in segmenten zodat je het assortiment perfect kunt afstemmen op de doelgroep.

Klantenherkomstonderzoek

Het klantenherkomstonderzoek geeft aan waar je klanten vandaan komen en wat ze in je vestiging besteden. Dit wordt gedaan op basis van postcodeonderzoek onder je klanten gedurende een bepaalde periode. Wanneer de klanten bepaald zijn, kan daarna de besteding bepaald worden. De resultaten hiervan worden overzichtelijk weergegeven in een rapportage.

Enquêtes

Retailarchitects verschaft je door enquêtes meer inzicht in zijn marktomgeving. Door middel van enquêtes kun je informatie verkrijgen over je imago, de klantentevredenheid of bijvoorbeeld je naamsbekendheid.

In onderling overleg kunnen wij de enquêtes op diverse manieren voor je uitvoeren namelijk schriftelijk, mondeling of telefonisch.

Bestedingsanalyse

De bestedingsanalyse vormt een essentieel deel van het Folder-rendementsonderzoek. De Bestedingsanalyse geeft inzicht in de wijzigingen in het consumentengedrag en in het functioneren van winkelgebieden.
De Bestedingsanalyse vormt de basis voor regionaal of lokaal detailhandelsbeleid. Door gemeenten worden de gegevens gebruikt voor het opstellen van toekomstvisies of voor het onderbouwen van uitbreidingsplannen van winkelcentra.

Distributie Planologisch Onderzoek

Retail kent veel wisselende trends en ontwikkelingen waardoor de consument tegenwoordig heel moeilijk in een bepaald segment te plaatsen is.
Detaillisten en bijvoorbeeld supermarktorganisaties spelen daarom op deze ontwikkelingen in door schaalvergroting, aanpassing van het assortiment of verandering van locatie. Deze trends zijn van invloed op de marktruimte voor detailhandel in een wijk, stadsdeel of dorp.

Op grond van distributie planologisch onderzoek, kortweg het DPO genoemd, brengt Retailarchitects in beeld of er voor uitbreiding van de detailhandel in een winkelgebied nog marktruimte is. Tevens kan worden onderzocht of er sprake is van marktverzadiging of overbewinkeling in het gebied. Dit wordt gedaan door in een winkelgebied het mogelijke aantal vierkante meters detailhandel af te zetten tegen het al aanwezige aantal vierkante meters detailhandel.

Wittevlekkenplan

Formule- en franchiseorganisaties zoeken continue naar geschikte locaties voor uitbreiding en netwerkverdichting. Het Wittevlekkenplan van Retailarchitects helpt je hierbij. Wij geven aan wat goede locaties zijn voor een nieuwe formule en welke locaties tevens geschikt zijn voor uitbreiding van het aantal vestigingen bij een al bestaande formule.
Door middel van het witte vlekkenplan wordt de groeipotentie van je formule landelijk in beeld gebracht. Via omzetgegevens vanuit bestaande vestigingen en/of door bestedingscijfers uit de branche wordt een omzetprognose gegenereerd. Met deze omzetprognose toetsen we de haalbaarheid van je formule in verschillende steden of vormt deze het uitgangspunt voor je doelstelling per vestiging.

In de rapportage bespreken we alle potentiële locaties in afzonderlijke hoofdstukken besproken, aan de hand van de onderstaande aspecten:

  • Het verzorgingsgebied
  • Inwoneraantallen en inkomensindices
  • Consumptieve bestedingen

Tevens geven we weer wat er jaarlijks in Nederland aan een bepaald product in de markt wordt besteed, zowel per huishouden als per hoofd van de bevolking en hoeveel en wat voor ondernemingen er zijn met een vergelijkbaar product.